KURAN'DAN SIRLARYAZILARIM

ELÇİLER NASIL TANINIR?

Allah her dönemde insanlığa Kendi buyruklarını iletmek için elçiler göndermiştir. Elçilerin özelliklerini ise Kuran’da detaylarıyla tarif etmiştir. Her dönemde gelen elçilerin başlarına neler geliyor, nasıl sözlerle karşılaşıyorlar, nasıl iftiralara uğruyorlar… Bunların hepsi Kuran’da anlatılır. Şimdi ayetler ışığında elçilerin başlarına gelen olayları inceleyelim.

Allah’ın Kanunları

Kuran’da Allah, kendi kanunlarının değişmediğini bir ayetinde şöyle bildirir;

(Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakkında (uygulanan) Allah’ın sünnetidir. Allah’ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. [Ahzâb Suresi (33/62]

Dolayısıyla Kuran’da anlatılan kıssalarda geçen elçi özellikleri tüm elçiler için istinasız olarak geçerlidir. Peki nedir bu özellikler?

Peygamberler Kavimlerine Gelince Elçiliklerini Beyan Etmek Mecburiyetindedirler

O: “Ey kavmim, bende bir ‘şaşırmışlık ve sapmışlık’ yoktur; ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.” dedi. [A’raf Suresi (7/61]
Öyle ki, Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, sizi O’nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim; [Hûd Suresi (11/2]
“Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.” [Şuara Suresi (26/107]
…”Şüphesiz biz, size, gönderilmiş elçileriz.” [Yâsîn Suresi (36 /14]
“Allah’ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim” (demişti). [Dühan Suresi (44/18]
O da dedi ki: “Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.” [Nûh Suresi (71/2]

Üstteki ve buraya yazmadığım çok sayıda ayette de görüldüğü gibi, bir kavme gelen elçi mutlaka elçiliğini beyan etmek zorundadır. Elçiliğini beyan etmeyen ve tahmine dayalı bulunan elçi inancı kesinlikle Kuran dışı ve batıldır.

Peygamberler Tebliğe Başladıklarında Delilikle Suçlanırlar

“O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin.” [Müminûn Suresi (23/25]

Ayette bildirildiği üzere her Peygamber kavmine tebliğ yapmaya başlayınca delilikle suçlanmıştır.

Peygamberler Akılcı Yöntemlerle Allah’ın Varlığını Anlatırlar

Allah, kendisine mülk verdi, diye Rabbi konusunda İbrahim’le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim: “Benim Rabbim diriltir ve öldürür” demişti; o da: “Ben de öldürür ve diriltirim” demişti. (O zaman) İbrahim: “Şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir, (hadi) sen de onu batıdan getir” deyince, o inkârcı böylece afallayıp kalmıştı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
[Bakara Suresi (2/258]

Ayette Allah, Hz. İbrahim’in akılcı yöntemlerle Allah’ın tek yaratıcı güç olduğunu ve varlığını akılcı delillerle ispat etmiştir.

Peygamberlerin Etrafında Küçük Bir Grup Toplanır

Peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden biri de, etraflarında çok az kişinin iman etmesi ve bu iman edenlerin de çoğunun genç olmasıdır.
Sonunda Musa’ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı.
[Yûnus Suresi (10/83]

“Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik” dediler. [Enbiya Suresi (21/60]

Her devirde put edinilen sözde ilahlar olmuştur. (Allah’ı tenzih ederim) Her devirde gelen elçiler, o devrin putlarını, yani Allah’ı inkar ettirmek için uydurulan sözde ilahlarını akılcı yöntemlerle fikren yok ederler.

Peygamberler Yanlarındaki Müminlere Karşı Son Derece Şefkatli ve Güzel Üslupludurlar

Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri de müminlere karşı son derece güzel üsluplu olmalarıdır. Kuran’da pek çok ayette bu güzel üslup bildirilir;

Allah’tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. [Âli İmran Suresi (3/159]
Ve mü’minlerden, sana tabi olanlara (koruyucu) kanatlarını ger. [Şuara Suresi (26/215]
…mü’minler için de (şefkat) kanatlarını ger. [Hicr Suresi (15/88]
Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. [İsra Suresi (17/53]

Peygamberler müminlere karşı hep güzel üsluplu olurlar. Hakaret, küfür, tersleme vb. konuşmalar Peygamberlerde kesinlikle olmaz. Hatta Peygamberimizin Kuran’da geçen tavırlarından biri buna örnektir;

Ey iman edenler (rastgele) Peygamberin evlerine girmeyin, (Bir başka iş için girmişseniz ille de) yemek vaktini beklemeyin. (Ama yemeğe) çağrıldığınız zaman girin, yemeği yiyince dağılın ve (uzun) söze dalmayın. Gerçekten bu, peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır; oysa Allah, hak (kı açıklamak)tan utanmaz. [Ahzâb Suresi (33 /53]

Ayette de görüldüğü gibi Peygamberimiz müminlere yemeği yedikten sonra gitmelerini dahi söyleyememektedir. Çünkü utanmaktadır. İşte Peygamber ahlakı budur.

Peygamberlerin İlk Başta Maddi Durumları İyi Değildir, Fakat Sonradan Zengin Olurlar

Peygamberler, pekçok kişinin bildiğinin aksine zengindir. Peygamberimiz (sav) ile ilgili Allah şu şekilde buyurur;

Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? [Duha Suresi (93/8]

Hz. İbrahim’e de mülk verildiği ayetlerde şu şekilde geçer;

Doğrusu biz, İbrahim ailesine Kitabı ve hikmeti verdik; onlara büyük bir mülk de verdik. [Nisa Suresi (4/54]

Hz. Süleyman’ın zenginliği Kuran’da şu şekilde bildirilir;

O da demişti ki: “Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim.” Sonunda bu atlar (koştular ve toz) perdesinin arkasına saklandılar. [Sad Suresi (38/32]

Hz. Yusuf Mısırın hazinelerinin başına geçmiştir;

İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf’a güç ve imkan (iktidar) verdik. Öyle ki, orada (Mısır’da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. [Yûsuf Suresi (12/56]

Peygamberlerin maddi güçlerinin olmadığını iddia etmek duygusal bir inanıştan başka bir şey değildir. Çünkü Kuran’da tüm Peygamberlerin zengin olduğu geçmektedir.

Peygamberler Dini Değiştirmekle Suçlanırlar

Peygamberler geldiklerinde var olan müşrik sistem, önceki Peygamberin getirdiği dine onbinlerce haram kattığı ve yeni gelen Peygamber de bu haramları kaldırdığı için, devrin müşrikleri Peygamberleri var olan dini yok etmekle suçlarlar;

Firavun dedi ki: “Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim de o (gitsin) Rabbine yalvarıp-yakarsın. Çünkü ben, sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum.” [Mümin Suresi (40/26]

Peygamberler Uydurma Haramlara Aykırı Hareket Ettikleri İçin Sapıklıkla Suçlanırlar

Onları gördükleri zaman ise: “Bunlar elbette şaşkın-sapıklardır” derlerdi. [Mutaffifîn Suresi (83,86) /32]

Müşriklerin uydurduğu onbinlerce haramı kaldıran Peygamberler cahil halk tarafından sapıklıkla suçlanırlar.

Peygamberlerin Anlatımları Çok Hikmetli ve Çarpıcıdır

Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik. [Sad Suresi (38/20]

Müşrikler, dini para kazanmak için kullandıklarından saatlerce yaptıkları anlatımlarda hiçbir çözüm yoktur. Anlattıkları hikaye ve hurafelerle insanların imanında hiçbir ilerleme olmaz. Hatta çoğu zaman müşriklerin dini anlatımlarıyla insanlar farkında olmadan dinden çıkar. Ama Peygamberlerin anlatımları insanların imanlarını artırır ve sundukları çözümler çok hikmetli ve kesin sonuç veren çözümlerdir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir