ATEİZME CEVAPYAZILARIM

EVRENDE “BİR ANDA YARATMA” YOKTUR

Evrenimiz bundan yaklaşık 13.7 milyar yıl önce tek bir noktanın açılmasıyla yaratılmaya başlanmıştır ve içindeki her şey de evrenin içinde, evrene bağlı kanunlarla, evrendeki hammadde ile yaratılmıştır.

Evrendeki (yani fizik alemdeki) yaratılış sisteminin temel noktaları şu şekildedir;
-Her yaratılış teklikten başlar
-Bir yaratılış bir önceki yaratılışla bağlantılıdır, bağımsız değildir
-Hiçbir yaratılan evren dışından gelmez, evrendeki maddelerden yaratılır
-Yaratılış teklikten başlar ve sebep-süreç sistemi ile ilerleyerek zaman içerisinde tamamlanır

Üstteki maddeler fizik alem için geçerli yaratılış sisteminin detaylarıdır. Bu sistem ne metafizik alem için (Melekler) ne Cennet için (Vildanlar, Gılmanlar, Cennet ağaçları) ne de Dünya’da gerçekleşen Peygamber mucizeleri için geçerli değildir.

“Ol der olur” ne demek?

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “OL” der, o da oluverir. [Bakara Suresi (2/117]

Ayetlerde Allah’ın bir şeyi yaratmak istediğinde “Ol” dediği ve olduğu geçer. Meallerin genelinde yapılan hata ise bunun “hemen” olduğu eklemesidir. Çevirilerdeki “hemen” ifadesi nedeniyle birçok kişi bu olayın hemen olup bittiğini düşünmektedir. Ancak “ol der olur” ifadesi hemen olmayı değil, oluş sürecine girmeyi ifade eder.

Üstteki ayete dikkat edersek göklerin ve yerin yaratılışından bahsedildikten sonra Allah’ın bir yaratılış için ol demesinin yeteceği geçer. Peki gökler ve yer Allah’ın ol demesiyle bir anda mı yaratılmıştır? Tabi ki hayır…

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı devirde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. [A’raf Suresi (7/54]

Allah gökleri ve yeri ol demesiyle yarattığını ancak 6 devirde yarattığını belirtir. Yani ol denilince hemen olma değil süreçle olma gerçekleşir.
Üstteki maddeler ışığında evrendeki yaratılışa bakalım;

-Evren, “tek bir noktanın” genişlemesiyle milyarlarca senede sebep ve süreçle yaratılmıştır. Bir anda yaratılmamıştır
– İlk atom Hidrojendir. 1 elektron ve 1 protondan oluşur. Yani Allah ilk atoma teklik özelliği vermiştir. İkinci yaratılan atom ise 2 elektron ve 2 protona sahip Helyumdur. Helyum, Hidrojenden bağımsız bir şekilde yaratılmaz. Tam tersi Hidrojen’den yaratılır. Yani atomların yaratılışları tamamen birbirleriyle bağlantılıdır. Hiçbir atom pat diye yoktan değil, kendinden önceki atomların etkileşimleri veya değişimleriyle yaratılır.
-Evrendeki her atom, her Yıldız, her Gezegen,  her Galaksi sebep ve süreçle milyonlar hatta milyarlarca yılda yaratılmıştır. Hiçbiri pat diye diğer yaratılanlardan bağımsız yaratılmamıştır.
-Dünyamızın ömrü 4.5 milyar yıldır ve bir anda değil aşamalı süreçlerle yaratılmıştır.
-Yer katmanları bir anda değil Kuran’ın deyimiyle aşamalarla yaratılmıştır.
-Gök katmanları bir anda değil milyonlarca yılda aşamalı olarak yaratılmıştır.

Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, herşeyi bilendir. [Bakara Suresi (2/29]

-Dağlar bir anda değil milyonlarca sene süren tektonik hareketlerle yaratılır.

Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? [Ğaşiye Suresi (88/19]

-Ağaçlar bir anda değil onlarca hatta yüzlerce senede sebep ve süreçle yaratılır
-İnsan anne karnında “tek” bir hücrenin aşama aşama değişmesiyle 9 aylık bir süreçle yaratılır. Hiçbir insan bir anda yaratılmaz

Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir ‘düzen içinde biçim verdi.’ [Kıyamet Suresi (75/38]

-Yağmur bir anda değil sebep ve süreçle yaratılır.

Görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmaktadır; böylece, yağmurun bunların arasından akıp-çıktığını görürsün…[Nur Suresi (24/43]

-Canlı ırkları bir anda değil varyasyonla yüzlerce senede yaratılır. Mesela kaniş köpeği bir anda değil varyasyon süreci ile diğer köpek ırklarının çiftleşmesi sonucu süreçle yaratılır.

Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, alimler için gerçekten ayetler vardır. [Rûm Suresi (30,84) /22]

Ayrıca sürecin dışında her yaratılışın mutlaka bir sebebe bağlandığı da Kuran’da özellikle vurgulanmıştır;

Rabbini görmedin mi, gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. [Furkan Suresi (25/45]

Yani evren içindeki hiçbir yaratılış sebepsiz ve süreçsiz pat diye olmaz.

Evrendeki hangi yaratmayı incelersek hiçbirinin bir anda değil aşamalı olarak, teklikten başlayarak yaratıldığını görürüz. Hiçbir yaratılış bunun dışında değildir. Çünkü Kuran’da bildirilen “Sünnetullah” yani Allah’ın yasaları kesinlikle değişmez;

Sen, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. [Fâtır Suresi (35/43]

Fizik Alemin Yaratılış Sistemi Metafizik Alem İçin Geçerli midir?

Tabi ki geçerli değildir. Metafizik alemin yaratılış sistemi fizik alemin yaratılış sisteminden tamamen farklıdır. Mesela hiçbir Melek, anne baba Meleğin cinsel birleşmesi sonucu 9 aylık bir süreçte yaratılmaz. (Yüksek ihtimalle) Çünkü Melekler imtihan olmazlar. Sebep ve süreçlere bağlı yaratılış fizik alem için geçerlidir. Metafizik alem için değil.

Cinlerin nasıl yaratıldığına dair elimizde bir bilgi yoktur. Onlar da imtihan oldukları için sebep ve süreçlere bağlı yaratılıyor olabilirler. Elimizde Cinlerin bir anda yaratıldığına dair hiçbir Kurani bilgi yoktur.

Peygamber mucizelerinin bize mucize olarak gelmesinin sebebi fizik alemin yaratılış sistemine uymamasıdır. Dolayısıyla Peygamber mucizelerine bakarak fizik alemin yaratılış sistemi hakkında yorum yapamayız. Mesela “Hz. Musa’nın asası bir anda yılan olduysa o zaman evrendeki her şey bir anda yaratılır” diyemeyiz. Çünkü evrende bir anda yaratılan hiçbir şey yoktur. Demek ki Peygamber mucizeleri, fizik alemin yaratılış sistemini anlamada bizim için örnek değildir. Hatta Kuran’daki Peygamber mucizeleri dışındaki fizik evrenin yaratılış sistemine uymayan (100 sene ölü kalan adam, Sebe Melikesi’nin tahtının Hz. Süleyman’a gelmesi) olayların hiçbiri bizim için fizik alemin yaratılış sistemini anlama adına örnek teşkil etmezler.

Kuran’da ilk insanın yaratılışının çamurdan olduğu geçer, belli bir şekillenme süreci vurgulanır ancak bu sürecin nasıl olduğu veya ne kadar sürdüğüne dair bir ifade yoktur. Ancak Allah bu yaratma sürecinin incelemesini insanlara bırakmış ve bunu bir emir olarak Kuran’da bildirmiştir;

De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın… [Ankebût Suresi (29/20]

Ayrıca önemli bir nokta da evrendeki yaratılışın Allah katındaki karşılığı ile evrendeki karşılığının birbirine karıştırılmamasıdır. Çünkü Allah katında bir anda olan, hatta olup bitmiş olaylar Evrende süreçle yaratılabilir veya henüz yaratılmamış olabilir. Yani “zaten bunların hepsi Allah katında olup bitti” diyemeyiz. Çünkü konumuz Allah katı değil Evrendeki karşılığıdır. Örnek vermek gerekirse bir insan Allah katında bir anda yaratılabilir ama Evren’de 9 ayda yaratılır.

Allah isteseydi her şey bir anda yaratılırdı. Allah tüm eksik sıfatlardan münezzehtir. Ancak Evrendeki imtihan ortamı gereği her şey sebep ve süreçle yaratılır.

Big Bang’in ilk anındaki o tek nokta yüksek ihtimalle yoktan yaratılmıştır. Ancak Big Bang’in ilk anından itibaren evrendeki hiçbir şey pat diye yoktan yaratılmamıştır. Yani Big Bang’in öncesindeki yokluktan yaratılışla Evrenin içindeki Big Bang’den sonra gelen hiçbir yaratılış kıyaslanamaz.

Atom altı parçacıkların hareketleri de atom üstü yaratılış için örnek teşkil etmezler. Atom altındaki nedensellik süreci henüz çözülebilmiş değildir ancak atom üstü yaratılış sistemi net bir şekilde çözülmüştür. Bu da sebep ve süreçtir.

Rüyalar da dünyadaki yaratılış sistemi ile kıyaslanamaz. Çünkü rüyamızdaki kimse anne babadan doğma değildir. Rüyalarımızdaki hiçbir bina inşaat ustaları tarafından yapılmamıştır. Rüyamızdaki hiçbir dağ milyonlarca süren tektonik hareketlerle oluşmamıştır. Dolayısıyla rüyalardaki anlık yaratılışla dünyadaki yaratılış sistemi kıyaslanamaz.

Algımızın elektrik sinyallerinden oluşması da bizim için bir kıstas oluşturamaz. Algılarımızın nasıl yaratıldığı ile evrendeki yaratılış sisteminin bağlantısı yoktur. Algımız elektrik sinyallerinden de oluşsa bir insan 9 aylık hamilelik sürecinden sonra doğar. Yani algı sistemimizin yaratılıştaki süreçle bir bağlantısı yoktur.

Bu makalemdeki amacım Evrenin yaratılış sistemi ile ilgili genel bilgiler vermekti. Her şeyi sebep ve sürece bağlayarak yaratacak sanata sahip olan Allah’ın, bazı şeyleri sebep ve sürece bağlamayı beceremeden (haşa) pat diye yarattığını iddia etmek Allah’a saygısızlıktır. Yakında yayınlayacağım videoda insanların ve canlı türlerinin nasıl yaratıldıklarını, bu yaratılışın diğer yaratılış örneklerinden farklı olamayacağını bilimsel ve Kurani delillerle anlatacağım.

Takipte kalın…

EVRENDE “BİR ANDA YARATMA” YOKTUR” üzerine 23 yorum

 1. ”Evrendeki imtihan ortamı gereği her şey sebep ve süreçle yaratılır.” Demişsiniz, ozaman asadan bir anda yılan yaratılması neden sebep ve süreç ilkesine bağlı değil ? Oysaki sırf imtihan gereği böyle bir şeyin olmaması lazım sizin düşüncenize göre.

  1. Yani Allahın kurandaki anlattıgı bir anda yaratılıs mucizesi orneklerini inkarcılara ve bizlere gostermesindeki amac bir anda yaratılışı ispat etmek değilde nedir ? Baska ne gibi bi sebeble bu ornekleri versin ki bize ? Sadece bir hikaye olsun diyemi anlatıyor bu anlık yaratılış mucizesi orneklerini ??

   1. Herkese iman etmesi için delil sunulduğuna dair ayetlerdir. Allah’ın yaratma sistemini anlatan ayetler değildir. Allah’ın fizik alemdeki yaratma sistemini anlatan ayetler makalemde bolca geçen sebep süreç içeren ayetlerdir.

  2. Öncelikle şu videoyu izlemeni tavsiye ederim: https://www.youtube.com/watch?v=NMKpBI97ZLc
   Felsefi bir mantıkla düşünecek olursak, sebep ve sonucu yararatan varsa (ki var) sonuca istediği sebebi vesile kılabilir. Bunda hiç bir tuhaflık yoktur. Bu olayda imtihan kalkmaz çünkü firavun A’raf suresinin 123. ayetine göre şöyle söylüyor: “Firavun: “Ben size izin vermeden önce O’na iman ettiniz, öyle mi? Mutlaka bu, halkı burdan sürüp çıkarmak amacıyla şehirde planladığınız bir tuzaktır. Öyleyse siz (buna karşılık ne yapacağımı) bileceksiniz.”

   1. Abdullah kardeşim o video bana ait zaten. Videodaki kişi benim. Allah tabi ki bir yaratma için dilediği sebebi yaratır. Allah evrende yaratılan her şey için sebep ve süreç yaratmıştır ama buna Peygamber mucizeleri dahil değildir. Makalemde çok net anlatıyorum.

 2. Akın abi senin makale için yazmadım zaten. Hüseyin bey için yazdım. Peygamber mucizeleri Allah’ ın sebebini değiştirdiği sonuçlardan olduğu için zaten sebep bizim gözlem dışımızda oluyor. Diye düşünüyorum.

 3. Akın hocam bence sen git gide materyalizmin büyüsüne kapılıyorsun 🙂 Allah evrende hiçbirşeyi pat diye yaratmaz kanunu gereği ve imtihan geregi diyorsun sonrada asadan pat diye yılan yaratıldı bu dogru diyorsun ? Tekrar ediyorum senin mantıgına gore boyle anlık yaratılış mucizelerinin örneginin verilmesi imtihan ortamını bozar ve allahın sunnetullahına aykırıdır

  1. Kardeşim Peygamber mucizeleri ile ilgili metafizik demiyorum yalnız. Normal yaratılış sistemine uymuyor diyorum. Bize de uymadığı için mucize olarak geliyor. Ama belki hepsinin sünnetullah dahilinde açıklamaları olabilir. Ki bu yönde de birçok yorum var. Ben de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama olmasa bile sünnetullahla yine çelişmez. O zaman sünnetullahın tanımı değişir sadece. Allah yarattığı herşeyi kanunlarla yaratır mucizeler hariç..

 4. Hüseyin kardeşim zaten metafizik fizik ötesi olaylardır. Mesela peygamber mucizeleri yine bir sebebe göre yaratılır. Ama şuanki mevcut fizikteki sebeplerle açıklayamadığımız için metafizik oluyor. Yani sonuç fiziksel, sebep metafizik olmuş oluyor. Allah-u alem.

 5. alıntı:
  — Meallerin genelinde yapılan hata ise bunun “hemen” olduğu eklemesidir. Ayetlerde “hemen” diye bir ifade yoktur. —

  demişsin ama arapça “kün fe yekün” ile “kün ve yekün” arasındaki farklılık, “ve” yerine “fe” kullanılmasıdır ki, bu arapçada “o işin hemen olması” anlamına gelir. yani ayetteki “fe” doğru ve özellikle ve yerine fe olarak kullanılmıştır.

  çünkü ve yerine fe ifadesi, o işin hemen olduğuna, dolayısıyla bir anda yaratmaya işarettir.

  1. Aslında kardeşim demek istediğim şu : Ayetlerdeki ifadeden hemen olup bitme manası çıkmıyor. Ama hemen olma sürecine girmesi manası çıkıyor tabi ki. Mesela göklerin ve yerin yaratılışı ile ilgili bir ayette ol der olur geçerken diğerinde bu yaratılışın süreçle gerçekleşmiş olması zaten “ol der olur” ifadesinin ne manaya geldiğini netleştiriyor diye düşünüyorum.

 6. Allah Kuran da, Hz İsa nın kendi eliyle yaptığı , çamırdan kuşun , hz İsa non üflemesiyle hemen canlandığını söylüyor. Bu Allah ın anlık yaratışının Kuran daki açok bir delilidir

   1. Akın bey Kuran’ın ayetlerini hep birlikte düşünmüyorsun.Diyorsun ki peygamber mucizeleri yaratılış ile kıyaslanamaz.

    Hani İbrahim: ‘Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster’ demişti.Allah ona: ‘İnanmıyor musun?’ deyince, ‘Hayır (inandım), ancak kalbimin tatmin olması için’ dedi. ‘Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır, sonra onları (parçalayıp) her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.’ (Bakara 260)

    Allah bu ayette ”mucize” olarak meydana getirdiği bir şeyi diriltmesini yani ”yeniden yaratılışa” örnek olarak gösteriyor. Kuranın ayetlerini bütün olarak düşünmeni dilerim.

    1. Çok güzel örnek vermişsin kardeşim. Bunu da makaleme ekleyim. Zaten sırf bu örnek benim iddiamı tek başına ispatlıyor. Allah ahiretteki yaratılış için “bambaşka bir yaratılış” diyor. İbrahim peygamber de zaten ahirette nasıl yaratılacağımızı soruyor. Allah da kuşların diriltilmesi ile ahiretteki yaratılışı nasıl yapacağını gösteriyor. Bu dünyadaki yaratılış örneği değil o. Ahiret yaratılışının örneği. Yani ahiretteki yaratılış bir anda olacak dünyadaki değil. Sağol Allah razı olsun. Bunu hiç düşünmemiştim.

 7. Kambriyen Patlaması, anlık yaratılışın bilimsel delilidir, canlılar Pat diye ortaya çıktıkları için, bilim adamları bu olaya Kambriyen “Patlaması” diyor

  1. Kambriyen patlaması 20 milyon yıl sürdü. Bir anda olmadı. Patlama denmesinin sebebi bir anda olması değil doğa tarihine göre kısa bir sürede bu kadar çeşitliliğin oluşmasıdır. Allah’ın gökten denize milyonlarca canlıyı bıraktığını veya ahiretten denize ışınlandıklarını iddia etmek bilime akla ve Kuran’a aykırıdır.

 8. Selamin aleykum Akin abi, bahsettigin olayda kopekler bir birine ciflestigi zaman diger turleri ortaya cikiyor demissin bu durumda evrim teorisini kabul etmis olmuyormuyuz… ? Oysa ki evrim teorisi tamamen yanlistir bunu biliyoruz ama senin anlatigin bu konuda hersey evrilerek yaratildi gibi bisey anladim ben. (yanlis bisey dediysem veya anladiysam Allah affetsin) 🙂

  1. Aleykümselam. Köpeklerde yeni tür değil ırk ortaya çıkıyor. Makalemin genelinde gösterdiğim şey evrendeki her şeyin sebep ve süreçle yaratıldığıdır. Her şey sebep ve süreçle yaratılıyorsa türler bunun dışında olamaz. Evrim teorisi de yanlış bir teori değildir. Evrim teorisi ilk olarak Müslümanların bulduğu (1000 sene önce) sonra batılıların çaldığı ve şu an ateistlerin sahiplendiği bilimsel bir teoridir. Yakında yayınlayacağım videomda çok detaylı anlatacağım. inşAllah.

 9. “Peygamberlerin mucizeleri” ifadelerini yanlış anlamayalım. İslamda allah dışında hiç bir metafizik güç yoktur. Ama maşallah biz adeta uçan peygamberler rivayetlerini hiç sorgulamadan araştırmadan kabul ediyoruz. Yeryüzünde fizik yasalarına uymayan hiç bir yaradılmış varlık (buna peygamberlerde dahil ) yoktur. Bu nedenle lütfen klasik müfessirlerin tefsir ve meallerini okumanın yanısıra, Hakkı Yılmaz (www.istekuran.com) ve R. İhsan Eliaçık’ın tefsirlerine bakınız… Ol dedi ve oldu ayetide yanlış çeviri … Doğrusu Ol dedi ve olmaya başladı…

 10. Allah Evrende her hangi bir şeyi anlık yarata bilir ve yaratmıştır. Örneği sadece Peygamber mucizeleri değildir. Kambriyen patlamasıdır, insanın yaratılmasıdır.

huseyin için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir